Ja rēķinā norādītajā termiņā tas netiek apmaksāts, tiek izsūtīti brīdinājumi SMS un e-pasta veidā – pirmais brīdinājums tiek izsūtīts 2. – 3.  dienā pēc rēķina apmaksas termiņa beigu datuma, otrais brīdinājums seko 7. – 10. dienā pēc pirmajā brīdinājumā norādītā samaksas termiņa iestāšanās dienas.  Abos gadījumos tiek piemērots piecu dienu reakcijas laiks. Ja pēc otrā brīdinājuma rēķins joprojām netiek apmaksāts –  tiek atlasīti tie klienti, kuriem tiks organizēta pakalpojumu sniegšanas pārtraukšana. Šo klientu parāda informācija tiek nodota apstrādei un parāda piedziņai ārpustiesas parādu piedziņas uzņēmumam.