Gadījumā, ja rēķinā ir papildus pozīcija, informācija par to klientiem iepriekš tiek sūtīta atsevišķā paziņojumā, ja noslēgtais pārvaldīšanas līgums vai ar biedrību noslēgtais pilnvarojuma līgums neparedz citādi.

Izmaksas starp dzīvojamās mājas kopīpašniekiem tiek sadalītas noslēgtajā līgumā noteiktajā kārtībā. Ja līgumā izmaksu sadale nav noteikta, tad aprēķins tiek veikts atbilstoši likumā noteiktajam, tas ir, proporcionāli kopīpašuma domājamajām daļām.