Ja radusies vajadzība lielāku un apjomīgāku darbu veikšanai, tad nepieciešams dzīvokļu īpašnieku kopības vai biedrības lēmums. Ja atjaunošanas darbi nav lieli, tad tos iespēju robežās var veikt no uzkrājuma fonda vai apsaimniekošanas maksas ietvaros, izvērtējot katru gadījumu individuāli. Nepieciešams ar mājas namu pārvaldnieku pārrunāt veicamos darbus, identificējot problēmu, iespējamos risinājumus un izmaksas.

Lai veiktu mājas labiekārtošanas darbus, ir jābūt biedrības vai kopības lēmumam, un atbalstam darbu veikšanai.

Saziņa notiek ar mājas pārvaldnieku. Tiks atrasts potenciālais darbu veicējs un ar iedzīvotājiem saskaņota veicamo darbu tāme. Pēc tāmes saskaņošanas tiek uzsākti remontdarbi, kas tiek veikti norādītajā termiņā.

Izmaksas tiek sadalītas apmaksai dzīvokļu īpašniekiem atbilstoši noslēgtajā dzīvojamās mājas pārvaldīšanas līgumā noteiktajā kārtībā. Ja līgumā izmaksu sadale nav noteikta, tad aprēķins tiek veikts atbilstoši likumā noteiktajam (piemēram, proporcionāli mājas kvadrātmetriem vai iedzīvotāju skaitam konkrētajā mājā).