Rēķina apmaksas termiņš un kavējuma/soda nauda

Aicinām apmaksu veikt rēķinā norādītajā termiņā. Maksājuma kavējuma gadījumā kavējuma nauda tiek aprēķināta par katru kavēto maksājuma dienu atbilstoši noslēgtajā līgumā noteiktajam apmēram no kavētā maksājuma summas. Rēķina apmaksa tiek uzskatīta par veiktu brīdī, kad nauda ir saņemta Civinity Mājas norēķinu kontā. Piemēram, ja rēķina apmaksas pēdējais datums iekrīt piektdienā vai svētku dienā un apmaksa […]

Rēķinā norādītās papildus pozīcijas

Gadījumā, ja rēķinā ir papildus pozīcija, informācija par to klientiem iepriekš tiek sūtīta atsevišķā paziņojumā, ja noslēgtais pārvaldīšanas līgums vai ar biedrību noslēgtais pilnvarojuma līgums neparedz citādi. Izmaksas starp dzīvojamās mājas kopīpašniekiem tiek sadalītas noslēgtajā līgumā noteiktajā kārtībā. Ja līgumā izmaksu sadale nav noteikta, tad aprēķins tiek veikts atbilstoši likumā noteiktajam, tas ir, proporcionāli kopīpašuma […]

Rēķina saņemšanas veids

Rēķinu iespējams saņemt kā elektroniskā formātā e-pastā, tā arī drukātā veidā pa pastu. Lai saaudzētu dabu un rēķinu būtu iespējams saņemt ātrāk, aicinām visus klientus atteikties no rēķina saņemšanas papīra formātā. Mēneša maksa par drukāta rēķina saņemšanu ir 2,00 EUR (t.sk. PVN), savukārt rēķina saņemšana e-pastā ir bez maksas. Lai pieteiktos rēķina saņemšanai e-pastā, zvaniet […]