Kā tiek iniciēta plānoto remontdarbu veikšana?

Ik gadu būvinženieris veic mājas vizuālo apsekošanu, kuras rezultātā tiek sagatavotas rekomendācijas veicamajiem darbiem prioritārā secībā. Informācija par veicamajiem darbiem tiek ievietota dzīvojamās mājas gada pārskatā. Ja minētie darbi atbilstoši MK noteikumiem Nr.907 tiek klasificēti kā neatliekami, pārvaldnieks organizē darbu veikšanu. Ja darbi klasificējas kā ēku un teritorijas labiekārtošana, vai greznuma izdevumi, tad nepieciešamības gadījumā […]

Kā tiek organizēts remontdarbu veikšanas process?

Sākotnēji tiek apzināts veicamo darbu apjoms, potenciālie darbu veicēji un tiek izvēlēts saimnieciski izdevīgākais piedāvājums. Darbu veikšanas procesu uzrauga pārvaldnieks, atkarībā no darbu specifikas tiek pieaicināts būvinženieris un/vai atbilstošās jomas speciālists. Darbus pieņem un atzīst par paveiktiem/nepaveiktiem mājas pārvaldnieks un/vai mājas dzīvokļu īpašnieku pilnvarota persona.

Kā tiek apmaksāti veiktie remontdarbi?

Veikto darbu izmaksas tiek segtas no dzīvojamās mājas uzkrājuma fonda (ja tāds ir uzkrāts), vai izmaksas tiek iekļautas dzīvokļu īpašnieku ikmēneša rēķinos (darbi tiek organizēti pēc minētā finansējuma nodrošināšanas).* *Ja mājai ir kopīpašuma apdrošināšana un radušies bojājumi atbilst apdrošināšanas līguma nosacījumiem, izmaksas sedz apdrošinātājs. Apdrošināšanas negadījuma iestāšanās gadījumā visu procesu organizē mājas pārvaldnieks.